آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://psq.bou.ac.ir — فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

Fri, 25 May 2018
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.244.154.158AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7
  Firefox 60.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 01:35:51 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 01:25:58 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.14.95.73AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Android
  Safari 5.3430 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:57:02 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.58.252.185AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win8.1
  MSIE 11.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:44:56 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 37.254.102.104AS58085 Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.)
  کاربر:
  Win8.1
  MSIE 11.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:41:46 — http://psq.bou.ac.ir/article_18960_3144.html
  • 00:40:29 — http://psq.bou.ac.ir/article_22742.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.241.172.52AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7
  Chrome 66.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:25:28 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.241.172.52AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7
  Chrome 66.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:25:27 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.235.1.12AS59587 PJSC Fars Telecommunication Company
  کاربر:
  WinNT
  Firefox 60.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:13:11 — http://psq.bou.ac.ir/article_21864.html
  • 00:12:40 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 37.254.102.104AS58085 Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.)
  کاربر:
  Win8.1
  MSIE 11.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:11:57 — http://psq.bou.ac.ir/article_18960_3144.html
Thu, 24 May 2018
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.113.194.166AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android
  Safari 5.3736 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:50:46 — http://psq.bou.ac.ir/
 • United States
  United States, 65.49.68.164AS6939 Hurricane Electric, Inc.
  کاربر:
  Win7
  Chrome 66.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:33:54 — http://psq.bou.ac.ir/article_19425.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 79.127.64.104AS43754 Asiatech Data Transfer Inc PLC
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 66.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:17:00 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 23:11:06 — http://psq.bou.ac.ir/journal/authors.note
  • 23:09:21 — http://psq.bou.ac.ir/
 • United States
  United States, 192.15.187.252
  کاربر:
  WinNT
  Firefox 60.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:40:54 — http://psq.bou.ac.ir/journal/authors.note
 • United States
  United States, 192.15.187.252
  کاربر:
  WinNT
  Firefox 60.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:36:06 — http://psq.bou.ac.ir/journal/authors.note
 • United States
  United States, 192.15.243.208
  کاربر:
  WinNT
  Firefox 60.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:21:52 — http://psq.bou.ac.ir/journal/process
 • United States
  United States, 192.15.243.208
  کاربر:
  WinNT
  Firefox 60.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:20:42 — http://psq.bou.ac.ir/journal/authors.note
  • 22:20:38 — http://psq.bou.ac.ir/journal/process
  • 22:20:29 — http://psq.bou.ac.ir/journal/process?ethics
  • 22:20:25 — http://psq.bou.ac.ir/journal/about
  • 22:18:48 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 22:14:52 — http://psq.bou.ac.ir/journal/process
  • 22:14:35 — http://psq.bou.ac.ir/journal/process
  • 22:13:12 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Romania
  Romania, 37.202.133.218AS34714 OPTICNET - SERV S.R.L.
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 66.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:41:59 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Netherlands
  Netherlands, 79.142.66.249AS51430 AltusHost B.V.
  کاربر:
  Win7
  Chrome 66.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:21:24 — http://psq.bou.ac.ir/journal/editorial.board
  • 20:20:49 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 20:20:39 — http://psq.bou.ac.ir/article_21864.html
  • 20:20:32 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 20:20:22 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...DB%8C+%DA%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C
  • 20:20:17 — http://psq.bou.ac.ir/article_21864.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.184.140.144AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win8.1
  Chrome 66.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:10:00 — http://psq.bou.ac.ir/journal/authors.note
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.251.229.171AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android
  Chrome 66.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:23:13 — http://psq.bou.ac.ir/article_11823.html
 • United States
  United States, 207.154.230.242
  کاربر:
  Android
  Chrome 53.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:17:13 — http://psq.bou.ac.ir/article_65246.html
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats