آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://psq.bou.ac.ir — فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

Sun, 25 Feb 2018
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.246.33.90AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7
  Firefox 57.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:41:38 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1
  • 00:40:59 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 185.24.254.254
  کاربر:
  Android
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:05:59 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...D9%86+%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2
  • 00:05:35 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...D8%AA+%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2
  • 00:05:05 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...%D8%A7%D9%84%D8%AA&max_rows=25
  • 00:04:51 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...%D8%A7%D9%84%D8%AA&max_rows=10
  • 00:04:42 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...D9%84%D8%AA&page=2&max_rows=25
  • 00:04:28 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...D9%84%D8%AA&page=2&max_rows=25
  • 00:04:07 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
  • 00:03:57 — http://psq.bou.ac.ir/
Sat, 24 Feb 2018
 • United Kingdom
  United Kingdom, 31.24.230.111AS13213 UK-2 Limited
  کاربر:
  Android
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:34:05 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.143.212.207AS61248 Ferdowsi University of Mashhad
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:30:31 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 23:30:04 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 23:18:52 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.239.28.126AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:57:55 — http://psq.bou.ac.ir/article_14203.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.143.212.204AS61248 Ferdowsi University of Mashhad
  کاربر:
  Win7
  Firefox 58.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:51:37 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...%87%20%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
  • 22:49:59 — http://psq.bou.ac.ir/journal/authors.note
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.143.212.207AS61248 Ferdowsi University of Mashhad
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:50:11 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 22:40:14 — http://psq.bou.ac.ir/journal/authors.note
  • 22:40:09 — http://psq.bou.ac.ir/journal/process
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.181.203.75AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win8.1
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:08:08 — http://psq.bou.ac.ir/journal/about
  • 22:05:54 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.143.212.207AS61248 Ferdowsi University of Mashhad
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:05:31 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...D9%88%D8%B1%DB%8C&max_rows=100
  • 22:04:19 — http://psq.bou.ac.ir/?_acti...%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
  • 22:04:07 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 22:02:31 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 21:51:49 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 21:50:06 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.244.72.210AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win8.1
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:59:57 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 92.242.196.110AS42337 Respina Networks & Beyond PJSC
  کاربر:
  Win7
  Firefox 58.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:54:42 — http://psq.bou.ac.ir/journal/authors.note
  • 21:49:03 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.117.102.155AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Win7
  Chrome 63.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:46:01 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
  • 21:45:00 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1378.
  • 21:44:29 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...AA%D8%A7%D9%86+80%D8%8C+%D8%AA
  • 21:44:18 — http://psq.bou.ac.ir/browse?_action=issue
  • 21:43:51 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.208.7.222AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android
  Chrome 40.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:38:50 — http://psq.bou.ac.ir/journal/about
  • 21:37:38 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 94.184.116.235AS56765 shahid beheshti university
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 61.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:32:46 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%
  • 21:32:41 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%
  • 21:32:28 — http://psq.bou.ac.ir/
 • United States
  United States, 162.243.152.52AS14061 Digital Ocean, Inc.
  کاربر:
  Android
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:22:26 — http://psq.bou.ac.ir/article_11882.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.161.107.224AS43754 Asiatech Data Transfer Inc PLC
  کاربر:
  Win7
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:14:40 — http://psq.bou.ac.ir/article_21866.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 92.242.197.42AS42337 Respina Networks & Beyond PJSC
  کاربر:
  Win7
  Firefox 58.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:37:57 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 92.242.197.42AS42337 Respina Networks & Beyond PJSC
  کاربر:
  Win7
  Firefox 58.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:29:06 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.215.105.142AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android
  Chrome 40.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:24:13 — http://psq.bou.ac.ir/article_12444.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 94.176.87.138AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
  کاربر:
  Win7
  Firefox 52.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:01:38 — http://psq.bou.ac.ir/
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats