آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

Sun, 25 Feb 2018
 • United States
  United States, 65.55.210.228AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 02:10:22 — داده نشده
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.178.153.222AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  WinNT
  Firefox 58.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 01:27:36 — http://pwq.bou.ac.ir/?_acti...%87%20%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
  • 01:27:35 — http://pwq.bou.ac.ir/?_acti...%87%20%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
  • 01:27:17 — http://pwq.bou.ac.ir/?_acti...%87%20%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
Sat, 24 Feb 2018
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 89.235.113.234AS43754 Asiatech Data Transfer Inc PLC
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:52:00 — http://pwq.bou.ac.ir/?_acti...%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C
  • 23:51:45 — http://pwq.bou.ac.ir/
  • 23:51:03 — http://pwq.bou.ac.ir/?_acti...D8%AA%D8%A8+%D9%86%D9%81%D8%B3
  • 23:50:22 — http://pwq.bou.ac.ir/
  • 23:41:05 — http://pwq.bou.ac.ir/article_65005.html
  • 23:40:17 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.180.180.248AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:54:04 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10352.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 89.235.113.234AS43754 Asiatech Data Transfer Inc PLC
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:41:24 — http://pwq.bou.ac.ir/article_12502.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.239.146.199AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  WinXP
  Firefox 11.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:25:28 — http://pwq.bou.ac.ir/
  • 22:14:44 — http://pwq.bou.ac.ir/volume_1523.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.239.146.199AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  WinXP
  Firefox 52.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:19:09 — http://pwq.bou.ac.ir/volume_1523.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.243.122.207AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:57:04 — http://pwq.bou.ac.ir/article_18990_2526.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.179.144.109AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7
  Firefox 58.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:55:59 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-237.html
  • 19:55:55 — http://pwq.bou.ac.ir/volume_3440.html
  • 19:55:45 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-256.html
  • 19:55:29 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-273.html
  • 19:55:01 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.124.249.152AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Win7
  Firefox 59.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:32:31 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.114.180.205AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:25:09 — http://pwq.bou.ac.ir/article_20543_0.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.182.16.17AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7
  Firefox 58.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:20:02 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10362.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 109.162.219.109AS25124 DATAK Internet Engineering, Inc
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:55:19 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.126.20.238AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:28:05 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • Europe
  Europe, 66.249.81.101AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Android
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:15:36 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10269.html
 • Afghanistan
  Afghanistan, 103.42.3.204
  کاربر:
  Android
  Safari 5.3736 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 16:33:28 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10265_0.html
  • 16:33:14 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10265_0.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 89.199.140.39AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Win7
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:10:42 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.210.248.5AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android
  Chrome 61.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:30:59 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10348_1520.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 94.183.181.59AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7
  Firefox 58.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:27:12 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • United States
  United States, 199.30.24.204AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 13:52:35 — داده نشده
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats