آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

Fri, 14 Dec 2018
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 217.218.171.64AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7
  Chrome 70.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 07:21:53 — http://pwq.bou.ac.ir/article_66116.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 82.99.241.130AS16322 Pars Online PJS
  کاربر:
  Android
  Chrome 71.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 01:51:15 — http://pwq.bou.ac.ir/article_66115.html
  • 01:51:12 — http://pwq.bou.ac.ir/
Thu, 13 Dec 2018
 • United States
  United States, 104.194.24.13AS32780 Hosting Services, Inc.
  کاربر:
  Win7
  Chrome 70.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:50:08 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10348.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.239.206.102AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7
  Chrome 70.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:53:44 — http://pwq.bou.ac.ir/article_19813.html
 • Europe
  Europe, 66.249.81.116AS15169 Google LLC
  کاربر:
  Android
  Chrome 70.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:00:47 — http://pwq.bou.ac.ir/article_65407.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.211.193.174AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win8.1
  Chrome 70.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:20:27 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
  • 21:20:08 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...%DB%8C%D8%B2+1397%D8%8C+%D8%B5
  • 21:19:12 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%
  • 21:18:56 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D
  • 21:18:42 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-273.html
  • 21:18:09 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-256.html
  • 21:17:50 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-237.html
  • 21:17:02 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-280.html
  • 21:16:49 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-240.html
  • 21:16:28 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-256.html
  • 21:16:19 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-176.html
  • 21:16:02 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-200.html
  • 21:15:54 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
  • 21:15:39 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-200.html
  • 21:15:22 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-200.html
  • 21:15:12 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-200.html
  • 21:13:47 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-192.html
  • 21:13:27 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-215.html
  • 21:13:22 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-215.html
  • 21:13:01 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-215.html
  • 21:11:57 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1392.html
  • 21:08:47 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1392.html
  • 21:08:36 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1392.html
  • 21:08:21 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1391.html
  • 21:07:14 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1391.html
  • 21:06:59 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1391.html
  • 21:06:44 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1390.html
  • 21:02:40 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1390.html
  • 21:02:23 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1389.html
  • 21:02:09 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1389.html
  • 20:59:39 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1389.html
  • 20:59:26 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1388.html
  • 20:59:07 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1388.html
  • 20:58:10 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1391.html
  • 20:57:58 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.208.177.54AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android
  Firefox 63.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:02:28 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10369.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.125.215.249AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Win7
  Chrome 71.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:01:20 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
  • 21:01:02 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...%DB%8C%D8%B2+1397%D8%8C+%D8%B5
  • 21:00:35 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%
  • 21:00:01 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D
  • 20:59:41 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-273.html
  • 20:58:56 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-256.html
  • 20:58:34 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-237.html
  • 20:58:09 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-280.html
  • 20:57:47 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-240.html
  • 20:57:23 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-256.html
  • 20:56:51 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-176.html
  • 20:56:26 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-200.html
  • 20:56:00 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394.html
  • 20:55:31 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-200.html
  • 20:55:15 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-200.html
  • 20:54:53 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-200.html
  • 20:54:32 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-192.html
  • 20:54:17 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-215.html
  • 20:29:29 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-215.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.125.215.249AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Win7
  Chrome 71.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:53:33 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1392.html
  • 20:53:15 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1392.html
  • 20:52:57 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1392.html
  • 20:52:23 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1391.html
  • 20:52:04 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1391.html
  • 20:51:45 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1391.html
  • 20:51:30 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1390.html
  • 20:50:52 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1390.html
  • 20:50:34 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1389.html
  • 20:50:16 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1389.html
  • 20:49:56 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1389.html
  • 20:49:28 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1388.html
  • 20:49:07 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1388.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 185.202.92.92AS205833 Al-mustafa International University
  کاربر:
  Win7
  Chrome 70.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:43:36 — http://pwq.bou.ac.ir/journal/faq
  • 17:43:32 — http://pwq.bou.ac.ir/journal/about
  • 17:43:06 — http://pwq.bou.ac.ir/journal/authors.note
  • 17:42:43 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • India
  India, 106.220.80.242AS45609 Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service
  کاربر:
  iOS
  Safari 6.051 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:57:47 — http://pwq.bou.ac.ir/article_65780_en.html
 • India
  India, 106.220.80.242AS45609 Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service
  کاربر:
  iOS
  Safari 6.051 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:55:23 — http://pwq.bou.ac.ir/article_65780_en.html
 • India
  India, 106.220.80.242AS45609 Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service
  کاربر:
  iOS
  Safari 6.051 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:55:19 — http://pwq.bou.ac.ir/article_65780_en.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 109.122.241.216AS57936 Noavaran Houshmand Zagros Co. (PJS)
  کاربر:
  Android
  Chrome 52.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:49:31 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10272.html
 • United States
  United States, 40.77.192.155AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 13:41:39 — داده نشده
 • United States
  United States, 66.102.9.152AS15169 Google LLC
  کاربر:
  Android
  Chrome 69.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:09:10 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
  • 13:09:07 — http://pwq.bou.ac.ir/bvolume_4506.html
  • 13:09:04 — http://pwq.bou.ac.ir/browse?_action=issue
  • 13:09:00 — http://pwq.bou.ac.ir/browse
  • 13:08:36 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.115.183.71AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 70.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:04:36 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.115.183.71AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 70.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 12:28:42 — http://pwq.bou.ac.ir/issue_...A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1388.html
  • 12:28:23 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 80.191.92.146AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7
  Firefox 39.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 12:08:11 — http://pwq.bou.ac.ir/article_65783_4312.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.217.75.7AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  iOS
  Safari 6.051 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 11:43:14 — http://pwq.bou.ac.ir/
← قبلیبعدی →
12
 
تبليغ از طريق Gostats